نوع خبر 
 
 
مقارن با روز جهانی زمین پاک برگزار شد
نشست تخصصی یک روزه اخذ ایده‌های نوین در تغییرات اقلیم و آثار آن بر سرزمین
نشست تخصصی یک روزه اخذ ایده‌های نوین در تغییرات اقلیم و آثار آن بر سرزمین با شعار برنامه مواجهه، کاهش مخاطرات و بهره برداری از فرصت‌ها در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار شد.

نشست تخصصی یک روزه اخذ ایده‌های نوین در تغییرات اقلیم و آثار آن بر سرزمین با شعار برنامه مواجهه، کاهش مخاطرات و بهره برداری از فرصت‌ها در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی، این نشست به منظور حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده‌های نو و خلاق در ارتباط با چالش‌های پیش روی کشور ناشی از تغییرات آب و هوایی و به ویژه با تاکید بر پدیده شناسایی این تغییرات، بررسی آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تغییرات بر اجزای مختلف سرزمین، اکوسیستم ها و جوامع انسانی، برنامه های مواجهه و سازگاری و نیز شناسایی فرصت های احتمالی ناشی از این تغییرات وبهره برداری از آنها برگزار شد.

دبیر علمی این نشست اظهار داشت: بدون شک رویکرد علمی اجرایی به پدیده تغییر اقلیم همچون سایر زمینه‌های علمی نیازمند واکاوی، پدیده‌شناسی، آسیب‌شناسی و پایش مستمر بوده تا بر مبنای واقعیت‌های ثبت شده بتوان فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی را شناسایی کرد و برنامه‌ریزی‌های متناسب برای مواجهه، مقابله و تغییر رویکردها را ارائه کرد.
شهبازی افزود: از این رو سازمان زمین‌شناسی بر آن شد تا نظر و ایده‌های نوآورانه و خلاقانه پژوهشگران و صاحب‌نظران را در این موضوع و با هدف برنامه‌ریزی برای کاهش مخاطرات و بهره‌برداری از فرصت‌ها گرد آورد و تمام توان خود را بگمارد تا ضمن حمایت مالی و معنوی از ایده‌پردازان، دستاوردهای پژوهش ها را در مدیریت اجرایی کشور به کار گیرد.
بر اساس این گزارش، به دنبال اعلام فراخوان نشست ایده برتر علوم زمین در منابع آب؛ 12 اثر دریافت شد که پس انجام بررسی‌های اولیه با نظر هیات علمی و داوری 4 اثر به عنوان آثاری جهت ارائه معرفی شدند، که پس از برگزاری جلسه نهایی صاحبان این آثار در30  دقیقه ایده خود را ارائه کردند و در نهایت بعد از بررسی‌های انجام شده توسط هیات علمی و داوری 2 انتخاب شدند.
طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﺪدی درﯾﭽﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻗﻨﺎت ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از زﻫﮑﺸـﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻓﺼﻮل ﮐﻢ ﻣﺼﺮف از آقای دکتر محمد نخعی و همچنین ارائه شاخص‌های هیدروژئودینامیکی و مدل سه بعدی منابع آب ژرف با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی، پایلوت مورد مطالعه، طبس، شرق ایران از آقای دکتر محمد آریامنش و حسین عابدیان به عنوان ایده‌های برتر انتخاب و معرفی شدند.
همچنین دو اثر دیگر با عناوین به‌روزرسانی و تدقیق ضرایب هیدرودینامیکی آبخوانهای آبرفتی از آقای قاسمعلی احمدی  و بکارگیری کودهای (باطله‌های) معدنی در کاهش میزان آب مصرفی کشاورزی از آقای خلیل رضایی در مرتبه ایده برتر به عنوان طرح پژوهشی مورد پذیرش قرار گرفت.

شنبه 2 ارديبهشت 1396  12:14

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 29 ارديبهشت 1397  14:20:32
تعداد بازديد از اين خبر : 2069
کدخبر : 45